Pobočka Prešov a Košice

Kompletný cenník našich právnych služieb

Zakladanie a zmeny obchodných subjektov

Cenník služieb vo veciach obchodného registra a iné:


 1. Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra 80,- EUR 


2. Návrh na zápis iných právnických osôb (občianske združenie, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, a pod.) 110,- EUR 


3. Návrh na zápis fyzickej osoby živnostenského registra 25,- EUR 


4. Návrh na zápis zmeny alebo doplnenie údajov osoby zapísanej v obchodnom registri od 80,- EUR 


Služby ZEP zahŕňajú tieto činnosti:

 • poskytnutie základných informácií o celom procese vykonania zápisu do obchodného registra
 • spracovanie podkladov potrebných na zápis do obchodného registra (zakladateľská zmluva, stanovy, súhlas so zriadením sídla, listiny o menovaní štatutárnych orgánov, a iné)
 • ohlásenie živnostenskému odboru okresného úradu pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (voľné živnosti)
 • registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmov
 • spracovanie návrhu na zápis do obchodného registra a jeho podanie zaručeným elektronickým podpisom


Zápis do registra partnerov verejného sektora

Advokát je oprávnenou osobou, ktorá v zmysle § 5 zákona podáva za partnera verejného sektora návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov.


Vykonanie zápisu vyžaduje splnenie viacerých povinností na strane partnera verejného sektora pre dôkladné určenie fyzickej osoby - konečného užívateľa výhod podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  

CENNÍK SLUŽIEB ADVOKÁTA:
 

1. Zápis do RPVS - fyzická osoba  

149,- EUR


2. Zápis do RPVS - právnická osoba (v. o. s., k. s., s. r. o.)

 od 189,- EUR 


 • príplatok v sume 50,-  za každú ďalšiu osobu konečného užívateľa výhod

3. Zápis do RPVS - právnická osoba (a. s.) 


od 350,- EUR 


 • príplatok v sume 50,- EUR za každú ďalšiu osobu konečného užívateľa výhod

4. Zápis do RPVS - iná právnická osoba (so zahraničnou účasťou, a pod.) 

 • cena na vyžiadanie po zohľadnení náročnosti procesu určenia konečného užívateľa výhod a s tým spojených rizík


Tvorba zmlúv a autorizácia

  Cenník služieb vo veciach autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností a tvorba iných zmlúv:


1. Jednorazová autorizovaná zmluva o prevode nehnuteľností advokátom od 140,- EUR (vrátane poplatku 66,- EUR za podanie vkladu na kataster)

2. Služba advokátskej úschovy pri prevodoch nehnuteľností na spôsob dokumentárneho akreditívu od 30,- EUR

3. Tvorba iných typov zmlúv, t.j. nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve a iné podľa dohody od 60,- EUR

 

Služba autorizácie zmluvy advokátom zahŕňa tieto činnosti:


 • poskytnutie      základných informácií o celom procese autorizácie zmluvy a podania návrhu      na vklad
 • spracovanie      podkladov, tvorba zmluvy
 • autorizácia      zmluvy advokátom na mieste, vykonanie osvedčenia podpisov všetkých strán      zmluvy v cene úkonu
 • konverzia      zmluvy, príprava návrhu na vklad, podanie zamýšľaného vkladu advokátom a samotné      podanie návrhu na vklad elektronicky bez potreby účasti strán na úkone
 • informovanie      strán advokátom o rozhodnutí o povolení na vklad 

Ochranné známky

  

1. Zápis ochrannej známky pre územie SR (v cene je aj poplatok za zápis na ÚPV) – 196 EUR 

2. Zápis ochrannej známky pre územie EÚ – cena na požiadanie

3. Zápis dizajnu, patentu v SR alebo v EÚ a iné – cena na požiadanie

4. Právne poradenstvo, zastupovanie v konaniach v oblasti ochrany autorských práv – od 30 EUR/hodina

Vymáhanie pohľadávok

  

1. Štandardné pohľadávky – cena tzv. „iba za trovy“ a iba v prípade úspechu, tj. klient nám neplatí žiadne peniaze vopred a takisto nám nehradí žiadnu cenu ani z istiny dlhu, ani zo súdneho poplatku ani z úrokov z omeškania, ktoré mu patria a odmena stanovená za úkony pri vymáhaní je určená podľa vyhlášky o odmeňovaní advokátov a hradí ju dlžník

2.  Neštandardné pohľadávky (premlčaná pohľadávka, dlžný subjekt v zlej kondícii a pod.) – odmena vo výške 5 – 10 % z hodnoty pohľadávky

  

Iné služby advokáta

  

Advokát je oprávnený zo zákona poskytovať širokú paletu právnych služieb od poskytovania právneho poradenstva cez osobné zastupovanie klienta až po správu majetku klienta. Je zložité určiť vopred cenu za každý úkon. V každom prípade má pri určení výšky odmeny v našej advokátskej kancelárii prednosť dohoda medzi advokátom a klientom. Najčastejší spôsob určenia ceny v takýchto individuálnych prípadoch je hodinová odmena určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby a to aj záväzne vopred pred úkonom vzhľadom na skúsenosti a prax advokáta podľa jeho odborného odhadu. Cena za 1 hodinu právnej služby je u nás 30 EUR/ hodina